HELP!

RETURNS

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า / คืนสินค้า

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า ที่ผ่านการสั่งซื้อจาก www.thecontinuum.cc และร้านค้าออฟไลน์ในเครือของ The Continuum โดยสินค้าที่ต้องการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ตรงตามเงื่อนไขดังนี้

1. เงื่อนไขการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

1.1. เมื่อมีความประสงค์ในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททราบผ่านอีเมลHello@thecontinuum.cc หรือ Line : @thecontinuum.cc  เพื่อประเมินเบื้องต้นและเตรียมการประสานงานก่อนการส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ

1.2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ปฏิเสธในการรับคืนสินค้าที่ระบุไว้ล่วงหน้าว่า สงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า หรือที่ได้ระบุ ไว้เป็นอย่างอื่นในความหมาย เช่นเดียวกัน และขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า อันมีเหตุจากสินค้าที่สั่งซื้อไม่เข้ากับรสนิยมส่วนตัวของลูกค้า

1.3. รับคืนสินค้าสภาพสมบูรณ์เท่านั้น กล่าวคือ สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย เช่น ป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า เป็นต้น ยังคงอยู่และบรรจุในบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทฯ นําส่ง) และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตสินค้ากําหนดไว้

1.4. รับคืนสินค้าที่บกพร่องเนื่องจากการผลิตของบริษัทฯ หรือเกิดจากความผิดพลาดในการจัดส่ง เช่น การจัดส่งสินค้าผิดรุ่น ผิดขนาด สี หรือสินค้าหมดอายุ เป็นต้น

1.5. จำเป็นต้องส่งคืนสินค้าพร้อมทั้งคู่มือใช้งาน ใบรับประกันสินค้า หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มาพร้อมกับตัวสินค้า พร้อมกับบรรจุภัณฑ์ของตัวสินค้าอย่างครบถ้วน

1.6. สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการส่งเสริมการขาย เช่น ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯจะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก

1.7. ในการเปลี่ยนสินค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าในรุ่นเดียวกัน และสินค้าอื่นที่มีมูลค่าสูงกว่า โดยลูกค้าเป็นผู้ชําระเงินส่วนต่างเท่านั้น โดยบริษัทฯขอสงวน สิทธิ์ในการคืนส่วนต่างเป็นเงินสด

2. สถานที่ส่งคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

2.1. คุณสามารถส่งคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ที่ทําการไปรษณีย์ โดยแนบหลักฐานการสั่งซื้อ / หลักฐานการชําระเงินหรือใบกํากับภาษี (ถ้ามี) พร้อมกับสินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ (1.) มาที่ บริษัท เดอะ คอนทินิวอัม จำกัด ซึ่งมีที่อยู่จดทะเบียนที่ เลขที่ 2 ซอยสุขสวัสดิ์ 5 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 (โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าเอง)

3. ระยะเวลาและขั้นตอนการเปลี่ยนและการคืนสินค้า

3.1. การเปลี่ยนและการคืนสินค้าทางไปรษณีย์ เมื่อลูกค้าได้ส่งหลักฐานการสั่งซื้อ / หลักฐานการชําระเงิน /ใบกํากับภาษี (ถ้ามี) พร้อมสินค้าในสภาพสมบูรณ์ จัดส่งคืนทางบริษัท ฯ แล้ว สินค้าจะได้รับการตรวจสอบสภาพจากเจ้าหน้าที่แล้วนั้น 

3.1.1 กรณีที่ต้องการคืนเงินค่าสินค้า เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบยอดเงินคืน และทำการโอนเงินคืนเต็มจำนวนให้คุณภายใน 7 วันทำการ หรือขึ้นอยู่กับต้นทางธนาคารที่ใช้บริการ 

3.1.2 กรณีที่ต้องการเปลี่ยนสินค้า เจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ใหม่ให้กับคุณภายใน 7 วันทำการ โดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ไทย อ้างอ้งข้อมูลการจัดส่งจากจ่าหน้าซองที่ส่งสินค้ามายังบริษัท ฯ หรือหากต้องการเปลี่ยนที่อยู่การจัดส่ง สามารถแจ้งข้อมูลกับเข้าหน้าที่เพื่อจัดส่งใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า

4. หลักฐานในการเปลี่ยนและการคืนสินค้า

4.1. หลักฐานการสั่งซื้อ / หลักฐานการชําระเงิน / ใบกํากับภาษี (ในกรณีที่ลูกค้าได้รับใบกํากับภาษี)

4.2. หลักฐานการชําระเงินผ่านธนาคาร / เอกสารอีเมล์ยืนยันการชําระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือเอกสารยืนยันการชําระเงินจากช่องทางการชําระเงินแบบ อื่นๆ

5. เงื่อนไขและรายละเอียดในการคืนเงิน

5.1 ในการชําระผ่านบัตรเครดิตขณะที่ระบบยังไม่ได้ตัดเงิน และสินค้ายังไม่ได้จัดส่งจะทําการ Void ให้ลูกค้า

5.2 กรณีที่ตัดเงินวางวงเงินบัตรแล้ว หรือจัดส่งสินค้าแล้วทุกกรณีบริษัทจะทําการโอนเงินคืนให้ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยต้องทําการส่งหลักฐานการชําระเงินและหน้าบัญชีธนาคารที่มีรายละเอียดชื่อเจ้าของบัญชี, ชื่อธนาคาร

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping