HELP!

COOKIES POLICY

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ www.thecontinuum.cc เป็นเว็บไซต์ขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งดําเนินการโดย บริษัท บริษัท เดอะ คอนทินิวอัม จำกัด ซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0105563070491 และมีที่อยู่จดทะเบียนที่ เลขที่ 2 ซอยสุขสวัสดิ์ 5 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 (ผู้ขาย) ใช้เว็บไซต์ดังกล่าวเป็นช่องทางการขายสินค้าของ The Continuum ทางอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

การที่คุณใช้เว็บไซต์หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แก่บริษัทผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นใด ถือว่าคุณให้ความยินยอมแก่บริษัทในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ และผูกพันตนภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปัจจุบัน โปรดอ่านข้อความตามนโยบายนี้ทุกครั้งที่เข้าใช้เว็บไซต์เพื่อให้มั่นใจว่าคุณเห็นด้วยกับข้อความดังกล่าว

1. การรวบรวมข้อมูลและวัตถุประสงค์หลักในการประมวลผลข้อมูล

เมื่อคุณใช้เว็บไซต์นี้ บริษัทจะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณ (ข้อมูลส่วนบุคคล) คือ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่สําหรับการส่งมอบสินค้าและจัดส่งเอกสารเรียกเก็บเงิน ลายมือชื่อ (เมื่อมีการรวบรวมข้อมูลการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต) ข้อมูลเสียง (เมื่อมีการโทรศัพท์ถึงฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์) วันเดือนปีเกิด อายุ เพศ วิธีการชําระเงิน ข้อมูลประวัติการซื้อสินค้า รหัสประจําตัวผู้ใช้และข้อมูลการชําระเงินของคุณ หากคุณไม้ให้ข้อมูลแก่บริษัทตามคําขออาจทําให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของบริษัทในการรวบรวมข้อมูล เช่น จัดหาสินค้าให้แก่คุณ

นอกจากนี้บริษัทอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อติดต่อคุณทางอีเมล โทรศัพท์หรือข้อความทางโทรศัพท์(SMS) เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงสถานะคําสั่งซื้อของคุณและการติดต่อสื่อสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริการต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ 

ในกรณีที่คุณให้ข้อมูลของบุคคลภายนอกแก่บริษัท คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการให้บุคคลดังกล่าวรับทราบและให้ความยินยอมต่อการให้ข้อมูลนี้ซึ่งจะถูกนํามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุท้ายนี้ ในกรณีการซื้อสินค้า ข้อมูลของบุคคลภายนอกที่ให้ไว้ จะถูกนํามาใช้เพื่อการส่งมอบหรือยืนยันการได้รับสินค้าและดําเนินการตอบคําถามหรือดําเนินการตามคําขอต่าง ๆ ของคุณหรือบุคคลภายนอก

บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ก) การลงทะเบียนผู้ใช้เว็บไซต์ : ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้แก่บริษัทเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ใช้เว็บไซต์ จะถูกนําไปใช้ในการประมวลผลเพื่อยืนยันตัวตน เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบริการและฟังก์ชันต่าง ๆ ซึ่งคุณมีสิทธิได้รับในฐานะผู้ใช้ลงทะเบียน

ข) การซื้อสินค้า : ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจะอํานวยความสะดวกและการปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายสินค้าที่คุณซื้อ ให้แก่ผู้ขายหรือสัญญาอื่นใดระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และจะถูกนํามาใช้ในด้านการบริหารจัดการและด้านกฎหมายที่เกี่ยวข่อง

ค) การรับของกํานัล : ในกรณีที่คุณมีบัตรกํานัลและประสงค์ที่จะคืนสินค้าที่เกี่ยวข้องกับบัตรดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์บริษัทจะนํารายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณระบุในแบบฟอร์มการคืนสินค้ามาใช้เพื่อดําเนินการตามคําขอต่าง ๆ และดําเนินการเก็บสินค้าจากที่อยู่ของคุณ 

ง) คําขอต่าง ๆ : หากคุณประสงค์ที่จะทําการสอบถามใด ๆ โดยการกรอกแบบฟอร์มการติดต่อสอบถามที่จัดให้มีในเว็บไซต์นี้ บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดในการติดต่อของคุณ เพื่อตอบคําถามของคุณ รวมทั้งคําถามที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านเทคนิคของเว็บไซต์ บริษัทอาจจําเป็นต้องติดต่อคุณทางอีเมล โทรศัพท์หรือข้อความทางโทรศัพท์ (SMS) เพื่อการดําเนินการตามการสอบถามของคุณอย่างเหมาะสม

ผู้ใช้ (คุณ) รับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริง หากเกิดการสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ แก่เว็บไซต์ www.thecontinuum.cc ผู้ขายหรือบุคคลภายนอกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จากการให้ข้อมูลในแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่ไม่ถูกต้อง เป็นเท็จ หรือไม่ครบถ้วน ให้ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบเพียงผู้เดียว

2. การลงทะเบียนรับจดหมายข่าว

ผู้ใช้สามารถยอมรับการเป็นสมาชิกเพื่อรับจดหมายข่าว (Newsletter) ของบริษัทผ่านเว็บไซต์โดยสมัครใจ หากคุณให้ความยินยอมล่วงหน้า เราจะจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและสินค้าของยี่ห้อ/บริษัทอื่น ที่ซึ่งใช้ช่องทางจําหน่ายของ บริษัท บริษัท เดอะ คอนทินิวอัม จำกัด ให้คุณ รวมทั้งการส่งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการดังกล่าวนี้ทางอีเมลหรือข้อความทางโทรศัพท์(SMS) หรือทางโทรศัพท์ หรือหากคุณต้องการยกเลิกการรับจดหมายข่าวดังกล่าว ให้เข้าไปในหัวข้อจดหมายข่าว (Newsletter) เพื่อยกเลิกการรับจดหมายข่าวจาก The Continuum

3. สิทธิของผู้ใช้

หากคุณต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถส่งอีเมลไปยัง Hello@theContinuum.cc บริษัทอาจขอให้
การส่งคําขอดังกล่าวของคุณอยู่ในรูปแบบที่มีความน่าเชื่อถือ โดยแสดงหลักฐานยืนยันตัวตนของผู้ขอ เพื่อการรักษาความปลอดภัยและการเก็บข้อมูลเป็นความลับอยู่ในระดับสูงสุด ในกรณีที่คุณต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล โปรดแจ้งที่อยู่อีเมลที่ใช้เกี่ยวกับการเข้าถึง แก้ไข ลบหรือโต้แย้งข้อมูล

4. ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้

คุกกี้เป็นส่วนสําคัญในการทํางานของเว็บไซต์ของบริษัท วัตถุประสงค์หลักของคุกกี้ของบริษัท คือ เพื่อทําให้การท่องเว็บของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ใช้คุกกี้เพื่อจดจําการตั้งค่าของคุณ ในระหว่างที่คุณท่องเว็บและเมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์ในอนาคตข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้ จะช่วยให้บริษัทสามารถปรับปรุงเว็บไซต์โดยการประเมินจํานวนและรูปแบบการใช้ความเหมาะสมของเว็บไซต์ต่อความสนใจส่วนตัวของผู้ใช้แต่ละรายการสืบค้นที่รวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นต้น และบริษัทจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสําคัญ เช่น ที่อยู่ รหัสผ่าน ข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณเป็นต้น

หากคุณประสงค์ที่จะหลีกเลี่ยงการใช้คุกกี้บนหน้าเว็บนี้โดยได้มีการพิจารณาข้อจํากัดต่าง ๆ ของคุกกี้ที่ระบุไว้ข้างต้น คุณต้องปิดการใช้คุกกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณ และลบคุกกี้เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ที่ที่ถูกจัดเก็บในเบราว์เซอร์ของคุณ คุณสามารถใช้วิธีการนี้เพื่อป้องกันการใช้คุกกี้ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ ก็ตาม

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping