HELP!

Policy

1.ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการซื้อสินค้าและการใช้เว็บไซต์

เอกสารฉบับนี้เป็นการกำหนดข้อกําหนดและเงื่อนไขทั่วไป สำหรับการใช้เว็บไซต์นี้ www.thecontinuum.cc และการซื้อสินค้าในเว็บไซต์นี้ (เงื่อนไข)  โปรดอ่านเงื่อนไขฉบับนี้และนโยบายคุกกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทโดยละเอียดเสียก่อน การใช้้เว็บไซต์หรือการทำการสั่งซื้อในเว็บไซต์ ถือว่าคุณตกลงเข้าผูกพันตนตามเงื่อนไขฉบับนี้และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลของบริษัท 

เงื่อนไขฉบับนี้อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งความตามที่ระบุไว้ โปรดอ่านรายละเอียดในเงื่อนไขอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากเงื่อนไขฉบับที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่คุณใช้ และ/หรือซื้อสินค้าในเว็บไซต์ของบริษัทจะเป็นฉบับที่มีผลผูกพันต่อคุณ การใช้เว็บไซต์หลังจากที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขดังกล่าว ถือว่าคุณให้ความยินยอมต่อเงื่อนไขฉบับนั้น ๆ และการทำสัญญาจะจัดเป็นภาษาใด ๆ ตามความประสงค์ของคุณก็ได้ แต่ต้องเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งที่บริษัทได้ใช้ในการจัดทำเงื่อนไขฉบับนี้เพื่อแสดงบนเว็บไซต์

2.ข้อมูลบริษัท

การขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ www.thecontinuum.cc จะดำเนินการภายใต้โดยชื่อบริษัท เดอะ คอนทินิวอัม จำกัด ซึ่งมีที่อยู่จดทะเบียนที่ เลขที่​ 2​ ซอย​สุข​สวัสดิ์​ 5 ถนน​สุข​สวัสดิ์​ แขวง​บางปะ​กอก เขต​ราษฎร์​บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 ที่อยู่อีเมล Hello@thecontinuum.com และบริษัทได้จดทะเบียนพาณิชย์ต่อกระทรวงพาณิชย์และสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคภายใต้ทะเบียนเลขที่ 0105563070491

3.ข้อมูลของคุณและการเยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลและรายละเอียดส่วนบุคคลซึ่งคุณได้ให้แก่บริษัท จะได้รับการประมวลผลตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูล เมื่อคุณใช้เว็บไซต์นี้ จะถือว่าคุณตกลงให้มีการประมวลผลข้อมูลและรายละเอียดที่คุณได้ให้ไว้แก่บริษัท และคุณรับรองว่าข้อมูลและรายละเอียดที่ให้ไว้กับทางบริษัทฯ เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและตรงตามความจริง

4.การใช้เว็บไซต์ของบริษัท

เมื่อคุณมีการใช้เว็บไซต์และทำการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์นี้ ถือว่าคุณได้ตกลงตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 • ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อทำการสอบถามและสั่งซื้อสินค้าโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น
 • ไม่ทำคำสั่งซื้อปลอม และบริษัทฯมีอำนาจที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าวและรายงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ
 • ระบุที่อยู่อีเมลและที่อยู่การจัดส่งสำหรับการติดต่อทางบริษัทขนส่ง หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่ถูกต้องและตรงตามความจริงให้แก่บริษัทเท่านั้น นอกจากนี้คุณตกลงว่าในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น บริษัทอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าของคุณ
 • กรณีที่คุณไม่ได้ให้ข้อมูลทั้งหมดที่มีความจำเป็นต่อบริษัท คุณจะไม่สามารถทำคำสั่งซื้อได้
 • ในกรณีที่คุณทำการสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์ คุณรับรองว่าคุณมีอายุเกิน 18 ปี และมีความสามารถตามกฎหมายในการเข้าทำสัญญาและมีผลผูกพันภายใต้สัญญา

5.การให้บริการ

การให้บริการจัดส่งสินค้าของ www.thecontinuum.cc หรือสินค้าที่มีการเสนอขายในเว็บไซต์นี้ จะสามารถจัดส่งสินค้าและบริการได้ทั่วโลก

6.การก่อให้เกิดสัญญา

ข้อมูล เงื่อนไขและรายละเอียดในเว็บไซต์ ไม่ถือว่าเป็นคำเสนอขาย แต่ถือว่าเป็นคำเชิญชวนให้ทำคำเสนอสัญญาระหว่างบริษัทและคุณ สำหรับสินค้าใด ๆ จะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าบริษัทจะยอมรับคำสั่งซื้อของคุณ (ไม่ว่าจะเป็นการหักเงินจากบัญชีของคุณแล้วหรือไม่ก็ตาม) หากบริษัทไม่ยอมรับคำเสนอของคุณ แต่มีการการหักเงินจากบัญชีของคุณแล้ว คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน

ในการสั่งซื้อสินค้า คุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตและคลิกปุ่ม “ยืนยันการสั่งซื้อ” เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อ หลังจากนั้นคุณจะได้รับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อจากบริษัท บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า อีเมลดังกล่าวยังไม่ถือเป็นการตอบรับคำสั่งซื้อของคุณ คําสั่งซื้อของคุณถือเป็นคําเสนอจากคุณมายังบริษัท เพื่อซื้อสินค้ารายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการจากบริษัท และคำสั่งซื้อทั้งหมดต้องได้รับการตกลงจากบริษัท และบริษัทจะยืนยันการตกลงดังกล่าว โดยส่งอีเมลยืนยันการจัดส่งสินค้าให้แก่คุณ

สัญญาการสั่งซื้อสินค้าระหว่างคุณและบริษัท จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบริษัทส่งหนังสือยืนยันการมอบสินค้าให้แก่คุณ สัญญาจะมีผลต่อสินค้าที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยันการมอบสินค้าเท่านั้น บริษัทยังไม่มีหน้าที่ในการจัดส่งสินค้าอื่นใด ที่เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อของคุณจนกว่าจะมีการยืนยันการจัดส่งสินค้าดังกล่าวในหนังสือยินยันการส่งมอบสินค้าฉบับต่อไป

7.วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด

หากคุณพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในขณะที่คุณระบุข้อมูลส่วนตัวตนเอง เพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ของเว็บไซต์นี้ คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดดังกลาวในหัวข้อเมนู “บัญชีของฉัน” นอกจากนั้น ระหว่างการดำเนินตามขั้นตอนในการสั่งซื้อสินค้า คุณสามารถแก้ไขข้อมูลของคุณได้ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ที่อีเมล Hello@thecontinuum.com เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ก่อนการชำระเงิน หากพบข้อผิดพลาดในคำสั่งซื้อ หลังจากดำเนินการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยทันที เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวและทำรายการได้อย่างถูกต้องต่อไป

8.สินค้าไม่พร้อมส่ง

คำสั่งซื้อจะสำเร็จขึ้นอยู่กับความพร้อมในการจัดส่งสินค้า ซึ่งหากเกิดปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการจัดหาสินค้า ในกรณีสินค้าที่คุณต้องการสั่งซื้อหมด ทางบริษัทขอสงวงสิทธิ์ในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอื่น ๆ ที่มีคุณภาพและมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่าสินค้าที่คุณทำการสั่งซื้อให้แก่คุณ หากคุณไม่ประสงค์จะสั่งสินค้าอื่น บริษัทจะทำการคืนเงินให้คุณได้ชำระแล้วเต็มจำนวน

9.การปฏิเสธการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบสินค้าใด ๆ ออกจากเว็บไซต์ไม่ว่าเวลาใด และแก้ไขหรือลบเนื้อหาใด ๆ ออกจากเว็บไซต์นี้ บริษัทจะกระทำทุกอย่างเท่าที่สามารถกระทำได้ เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อ ยกเว้นในบางกรณีซึ่งมีผลให้บริษัทจำเป็นต้องปฏิเสธการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อหลังจากมีการส่งหนังสือยืนยันคำสั่งซื้อไปแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกระทำดังกล่าวโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

10.การส่งมอบ

บริษัทจะจัดส่งสินค้าที่ระบุในหนังสือยินยันการส่งมอบสินค้าแต่ละฉบับ ก่อนวันที่ระบุในหนังสือการส่งมอบสินค้า หรือในกรณีที่ไม่มีการระบุวันส่งมอบ บริษัทจะพยายามจัดส่งสินค้าภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ อย่างไรก็ตามจะไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันที่ตามหนังสือยืนยันคำสั่งซื้อ หรือการส่งมอบสินค้าอาจมีความล่าช้าเนื่องจากเหตุต่าง ๆ เช่น การเกิดเหตุไม่อาจคาดหมายหรือเนื่องจากเขตในการจัดส่งสินค้า

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการจัดส่งสินค้าภายวันและเวลาดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบและคุณมีสิทธิเลือกทีจะดำเนินการซื้อต่อไปโดยกำหนดวันจัดส่งใหม่ หรือ ยกเลิกคำสั่งซื้อโดยบริษัทจะคืนเงินที่ชําระแล้วเต็มจำนวน ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า ไม่ว่ากรณีใดบริษัทจะไม่ทำการส่งมอบสินค้าของคุณในวันเสาร์และวันอาทิตย์ หรือวันหยุดของธนาคาร

เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขฉบับนี้ ให้ถือว่า “การส่งมอบสินค้า” ได้เกิดขึ้นโดยสำเร็จแล้ว หรือว่ามี “การส่งมองสินค้าแล้ว” ทันทีที่คุณหรือบุคคลภายนอก ตามที่คุณระบุไว้ได้ครอบครองสินค้าทางกายภาพ ซึ่งมีหลักฐานเป็นการลงลายมือชื่อของผู้รับ เพื่อยืนยันการได้รับสินค้าตามคำสั่งซื้อ ณ ที่อยู่สำหรับการส่งมอบซึ่งคุณได้ระบุไว้

11.การไม่สามารถส่งมอบสินค้า

กรณีที่บริษัทไม่สามารถทำการส่งมอบสินค้าตามคำสั่งซื้อของคุณได้ บริษัทจะพยายามหาสถานที่ปลอดภัย บริษัทจะทิ้งหนังสือไว้โดยระบุสถานที่ที่ปลอดภัย เพื่อให้คุณมารับสินค้าด้วยตัวเอง หากคุณไม่อยู่ ณ สถานที่ส่งมอบสินค้าที่ตกลงกัน โปรดติดต่อบริษัทเพื่อทำการนัดหมายในการจัดส่งวันอื่นแทน

หากการส่งมอบสินค้าตามคำสั่งซื้อของคุณไม่สามารถกระทำได้ภายในวันที่กำหนด นับจากวันที่สินค้าตามคำสั่งซื้อของคุณพร้อมส่ง เนื่องจากเหตุใด ๆ ที่บริษัทไม่ได้เป็นผู้ก่อให้เกิดขึ้น บริษัทถือว่าคุณไม่ประสงค์ที่จะยกเลิกสัญญา และจะทำการเลิกสัญญา หลังจากบริษัทเลิกสัญญา บริษัทจะทำการคืนเงินทั้งหมดที่ได้รับจากคุณรวมทั้งค่าจัดส่งสินค้า (ยกเว้นค่าบริการพิเศษที่เกิดขึ้นจากการที่คุณเลือกวิธีการจัดส่งมอบที่ไม่ใช่วิธีการส่งมอบทั่วไปตามที่บริษัทเสนอ) โดยปราศจากความล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันควร  อนึ่งบริษัทขอเรียนให้ทราบว่าค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมจากสัญญา บริษัทมีสิทธิ์ยกให้เป็นความรับผิดชอบของคุณ

12.ราคาและการชำระเงิน

ราคาสินค้าจะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทตลอดเวลา เว้นแต่ในกรณีที่มีความผิดพลาด แม้ว่าทางบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อทำให้ราคาสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นราคาที่ถูกต้องที่สุดก็ตาม ความปิดพลาดอาจเกิดขึ้นได้ ในกรณีที่บริษัทพบความผิดพลาดเกี่ยวกับราคาของสินค้าใด ๆ ซึ่งคุณได้สั่งซื้อ บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุดและคุณมีสิทธิ์ที่จะยืนยันคำสั่งซื้อของคุณตามราคาที่ถูกต้องหรือคุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าวได้ หากบริษัทไม่สามารถติดต่อคุณได้จะถือว่ามีการยกเลิกคำสั่งซื้อและคุณจะได้รับเงินคืนทั้งหมดที่ชำระมาแล้วเต็มจำนวน

บริษัทไม่มีหน้าที่ในการส่งมอบสินค้าใด ๆ ให้แก่คุณตามราคาที่ไม่ถูกต้องซึ่งต่ำกว่าราคาจริง (แม้ว่าบริษัทจะส่งหนังสือยืนยันการส่งมอบสินค้าไปแล้วก็ตาม) หากความผิดพลาดในราคาดังกล่าวเป็นความผิดพลาดที่เป็นที่ประจักษ์และชัดเจน และคุณสามารถทราบได้ว่าสมควรว่าเป็นราคาที่ไม่ถูกต้อง

ราคาในเว็บไซต์เป้นจำนวนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แต่ยังไม่รวมถึงค่าจัดส่งสินค้า ซึ่งนำมารวมกับราคาที่รวมตามที่กำหนดในคู่มือการซื้อสินค้าของบริษัท ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่าจะในเวลาใด แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะกระทบต่อคำสั่งซื้อ ซึ่งทางบริษัทได้ส่งหนังสือยืนยันคำสั่งซื้อไปแล้ว (ยกเว้นกรณีข้างต้นที่กล่าวไป)

เมื่อคุณเลือกสินค้าที่ประสงค์จะซื้อครบถ้วนแล้ว สินค้าดังกล่าวจะมีการนำไปเพิ่มในตะกร้าสินค้าของคุณ ขั้นตอนต่อไปคือ การทำคำสั่งซื้อและชำระเงินและในขั้นตอนสุดท้าย คุณต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการซื้อสินค้า ระบุหรือยืนยันข้อมูลที่ขอให้แสดงในแต่ละขั้นตอน นอกจากนี้ในทุกขั้นตอนการซื้อสินค้า ก่อนการชำระเงิน คุณจะสามารถแก้ไขรายละเอียดคำสั่งซื้อของคุณได้ คุณสามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนการเลือกซื้อสินค้าได้ในคู่มือการซื้อสินค้า หากคุณเป็นผู้ลงทะเบียนใหม่ บันทึกคำสั่งซื้อทั้งหมดของคุณจะจัดเก็บไว้ใน “บัญชีของฉัน”

คุณอาจใช้บัตรเครดิตต่อไปนี้ในการชำระเงิน : วีซ่า มาสเตอร์การ์ด เอ็กซ์เพรส หรือธนาคารออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงในการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาติ รายละเอียดบัตรเครดิตของคุณจะได้รับการเข้ารหัส เมื่อบริษัทได้รับคำสั่งซื้อสินค้าของคุณ บริษัทจะขอการอนุมัติล่วงหน้าเกี่ยวกับบัตรเครดิตของคุณ เพื่อรับรองว่ามีจำนวนเงินเพียงพอต่อการทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ การหักเงินจากบัตรเครดิตของคุณจะมีขึ้นในเวลาที่สินค้าตามคำสั่งซื้อของคุณออกจากคลังของบริษัท

ในกรณีที่คุณชำระเงินผ่านทาง PayPal จะมีหารหักเงินในเวลาที่บริษัทยืนยันคำสั่งซื้อของคุณ เมื่อคุณคลิด “ยืนยันการชำระเงิน” ถือว่าคุณมีความเป็นเจ้าของบัตรเครดิต 

บัตรเครดิตจะได้รับการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องแท้จริงโดนนิติบุคคลผู้ออกบัตร หากนิติบุคคลดังกล่าวไม่อนุมัติการชำระเงิน บริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบสำหรับความล่าช้าหรือการส่งสินค้าแต่ประการใด และบริษัทไม่สามารถเข้าทำสัญญากับคุณได้

13.การซื้อสินค้าในฐานะผู้เยี่ยมชม

เว็บไซต์มีฟังก์ชันในการเลือกซื้อสินค้าในฐานะผู้เยี่ยมชม ในการซื้อสินค้าประเภทนี้บริษัทขอเฉพาะข้อมูลที่สำคัญต่อการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของคุณเท่านั้น  เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ในการจัดส่ง เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น เมื่อการการสั่งซื้อดำเนินตามขั้นตอนครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทจะเสนอให้คุณมีสิทธิ์เลือกที่จะลงทะเบียนในฐานะผู้ใช้สมาชิกหรือไม่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกต่อไป

14.ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตามกฎหมายและระเบียบที่มีผลบังคับใช้ในการซื้อสินค้าทั้งหมด ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 

15. นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

 • สิทธิ์ในการยกเลิกสัญญา (ยกเลิกคำสั่งซื้อ)

ในกรณีที่คุณทำสัญญาในฐานะผู้บริโภค คุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาในระยะเวลา 7 วันนับจากวันที่มีการรับมอบสินค้า สิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาจะสิ้นสุดเมื่อเลยครบกำหนดดังกล่าวหรือในกรณีที่มีการสั่งซื้อสินค้าหลายรายการในคำสั่งซื้อหนึ่งฉบับ แต่บริษัทได้ทำเรื่องจัดส่งสินค้าแยกกัน สิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาจะสิ้นสุดเมื่อวันที่สินค้าชิ้นสุดท้ายส่งมอบถึงคุณแล้ว 7 วันทำการ

หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ในการยกเลิกสัญญา คุณสามารถแจ้งการตัดสินใจยกเลิกสัญญาของคุณมายังเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบผ่านอีเมล์ Hello@thecontinuum.com หรือทาง Call Center : 087-168-2888 (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10:00 – 18:00 น.) เพื่อประเมินเบื้องต้นและเตรียมการประสานงานส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ

 • ผลของการยกเลิกสัญญา 

เมื่อคุณแจ้งให้ทางบริษัททราบถึงเจตนาในการยกเลิกสัญญา และหลังจากที่ได้รับการประเมินเบื้องต้นและประสานงานอนุมัติการยกเลิกสัญญา คุณต้องคืนสินค้าให้แก่บริษัท โดยการส่งไปรษณีย์ ภายใน 7 วันทำการ คุณสามารถยึดสินค้าไว้จนกว่าคุณจะได้รับเงินที่ชำระเป็นค่าสินค้าเต็มจำนวน

ในกรณีที่คุณตัดสินใจที่จะยกเลิกสัญญา บริษัทจะคืนเงินทั้งหมดที่ได้รับจากคุณ รวมทั้งค่าส่งมอบสินค้าที่บริษัทเรียกเก็บจากคุณ (ยกเว้นค่าบริการพิเศษที่เกิดจากการที่คุณเลือกวิธีส่งมอบสินค้าทั่วไปจากที่บริษัทเสนอ) โดยปราศจากความล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันควรไม่ว่ากรณีใดก็ตาม บริษัทจะดำเนินการคืนเงินดังกล่าว ด้วยวิธีการเดียวกันกับคุณชำระเงินให้กับบริษัท ไม่ว่ากรณีใดคุณไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการคืนเงินดังกล่าว 

คุณต้องรับผิดชอบสำหรับมูลค่าสินค้าที่เสื่อมลงอันเนื่องมาจากการควบคุณสินค้าโดยวิธีที่ไม่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับลักษณะคุณสมบัติและความสามารถของสินค้านั้น ๆ นอกจากนี้คุณต้องรับผิดชอบสำหรับค่าเสียหายในกรณีที่สินค้าได้รับความเสียหายหรือสูญหายอันเนื่องมาจากความผิดของคุณในทุกกรณี

 • สิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาตามสัญญา

นอกจากสิทธิตามกฎหมายของผู้บริโภคในการยกเลิกสัญญาตามที่กำหนด บริษัทยินยอมให้คุณคืนสินค้าภายในระยะเวลา 14 วันนับจากที่จัดส่ง ในกรณีที่คุณคืนสินค้าในระยะเวลาของสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญา แต่ภายหลังพ้นจากระยะเวลาตามกฎหมายกำหนด คุณจะได้รับเงินที่ชำระสำหรับค่าสินค้าดังกล่าวเท่านั้น จะไม่มีการคืนค่าส่งมอบที่บริษัทเรียกเก็บสำหรับการส่งสินค้าไปยังที่อยู่ของคุณ คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการคืนสินค้าด้วยตนเอง 

อย่างไรก็ตาม หากคุณแจ้งให้บริษัททราบถึงเจตนาของคุณในการยกเลิกสัญญาหลังพ้นระยะเวลาตามกฎหมายสำหรับการยกเลิกสัญญา ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม คุณต้องส่งคืนสินค้าให้แก่บริษัทภายในระยะเวลา 7 วันหลังจากวันที่การส่งมอบสำเร็จ

 • ข้อกำหนดทั่วไป

โปรดส่งคืนสินค้าโดยใช้บรรจุภัณฑ์เดิมทั้งหมด หรือคืนบรรจุภัณฑ์เดิมทั้งหมด รวมถึงเอกสารเกี่ยวกับวิธีการใช้หรือเอกสารอื่น ๆ ทั้งหมดเกี่ยวกับสินค้าดังกล่าวพร้อมกับการคืนสินค้า คุณต้องส่งคืนสินค้ามาพร้อมกับใบเสร็จ ซึ่งคุณได้รับในเวลาที่มีการส่งมอบสินค้า คุณจะได้รับข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาพร้อมกันกับเมื่อคุณได้รับสินค้าตามคำสั่งซื้อ หากมีข้อสงสัยประมาณใดให้ติดต่อมายังบริษัท

 • การคืนสินค้ามีตำหนิ

นอกจากสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาแล้ว หากคุณเห็นว่าในขณะที่ส่งมอบสินค้าดังกล่าว ไม่ตรงตามที่กำหนดในสัญญา คุณต้องติดต่อบริษัทโดยทันที โดยระบุรายละเอียดสินค้าและความเสียหายที่เกิดขึ้น คุณต้องทำการคืนสินค้ามายังที่อยู่ที่ระบุในใบเสร็จ ซึ่งคุณจะได้รับพร้อมกับสินค้าเมื่อมีการส่งมอบสินค้า บริษัทจะทำการตรวจสอบสินค้าที่คุณส่งคืนโดยละเอียด และจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลภายในระยะเวลาตามสมควร ว่าคุณสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าหรือคุณมีสิทธิ์ได้รับการคืนเงินหรือไม่แล้วแต่กรณี บริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินหรือหรือการแลกเปลี่ยนสินค้าโดยเร็วที่สุดและไม่ว่ากรณีใด นับจากวันที่อีเมลถึงคุณเพื่อยืนยันการเปลี่ยนสินค้าหรือการคืนเงิน

ในกรณีที่มีการยืนยันว่าสินค้าที่ส่งคืนมีตำหนิหรือได้รับความเสียหาย บริษัทจะคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่คุณ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างที่ท่านส่งคืนสินค้า การคืนเงินจะใช้วิธีการเดียวกับวิธีที่คุณชำระเงินในการซื้อสินค้า ไม่ว่ากรณีใด สิทธิ์ทั้งปวงที่มีการรับรองไว้ในบทบัญญัติที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันจะได้รับการคุ้มครอง

16.ความรับผิดและการยกเว้นความรับผิดและสิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมาย

ความรับผิดชอบของบริษัทสำหรับสินค้าใด ๆ ที่ได้ซื้อจากเว็บไซต์ www.thecontinuum.cc จำกัดไว้เพียงราคาซื้อของสินค้าดังกล่าวเท่านั้น บริษัทจะรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าของบริษัท เฉพาะในกรณีที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าสินค้าดังกล่าวถือเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นจากสินค้า เช่น การพิสูจน์ว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัย ผู้บริโภคต้องพิสูจน์ว่าสินค้านั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจาก

 • ความบกพร่องในการผลิต
 • ความบกพร่องในการออกแบบ
 • ไม่ได้กำหนดคำเตือน หรือวิธีการเก็บรักษา หรือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า
 • กำหนดคำเตือน หรือวิธีการเก็บรักษา หรือข้อมมูลเกี่ยวกับสินค้าไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจน

แม้จะมีข้อกำหนดไว้ข้างต้น แต่จะไม่มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบของบริษัทในกรณีดังต่อไปนี้

 • การเสียชีวิตหรือบาดเจ็บซึ่งเกิดจากความประมาทของบริษัท
 • ความเสียหายที่เกิดจากการฉ้อโกงหรือกลโกง

ในกรณีที่การยกเว้นหรือจำกัดความพยายามยกเว้น หรือจำกัดความรับผิดถือว่ามิชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่คำนึงถึงข้อความข้างต้น และเพียงเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และเว้นแต่มีการกำหนดไว้เป็นอื่นในเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทจะไม่ยอบรับผิดชอบความผิดใด ๆ สำหรับการสูญเสียดังต่อไปนี้ โดยคำนึงถึงเหตุแห่งความเสียหายที่เกิดขึ้น

 • การสูญเสียรายได้หรือยอดขาย
 • ผลขาดทุนจากการดำเนินการ
 • การสูญเสียกำไรหรือสัญญา
 • การสูญเสียเงินออมที่คาดว่าจะมีในอนาคต
 • การสูญเสียข้อมูล
 • การสูญเสียธุรกิจหรือเวลาในการบริการจัดการ

เนื่องจากลักษณะที่เปิดกว้างของเว็บไซต์นี้และความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นจากความปิดพลาดในการจัดเก็บและถ่ายโอนข้อมูลดิจิทัล บริษัทจะไม่รับประกันความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูลที่ถ่ายโอนหรือได้รับมาโดยวิธีการตามเว็บไซต์นี้ เว้นแต่มีการกำหนดไว้เป็นอื่นโดนชัดแจ้งในเว็บไซต์นี้

รายละเอียดสินค้า ข้อมูลและสื่อทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เป็นการแสดงข้อมูล “ตามสภาพที่เป็นอยู่” โดยปราศจากการรับประกันเงื่อนไขใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่การรับประกันหรือเงื่อนไขตามที่กฎหมายบัญญัติ หากคุณเข้าทำสัญญาในฐานะผู้บริโภคหรือผู้ใช้ บริษัทมีหน้าที่ในการส่งมอบสินค้าที่มีลักษณะตรงตามสัญญา และต้องรับผิดชอบต่อคุณ สำหรับกรณีที่สินค้าไม่ตรงสัญญา ในขณะที่ส่งมอบสินค้าจะถือว่าตรงตามสัญญา หากสินค้าดังกล่าวตรงตามรายละเอียดและคุณสมบัติตามตามที่บริษัทได้ระบุไว้ในเว็บไซต์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ตามปกติของการใช้สินค้า มีคุณสมบัติและสมรรถนะอันควร มีความปกติของสินค้าประเภทเดียวกันและตามความคาดหมายตามสมควร ตราบเท่าทีไม่ขัดต่อกฎหมาย บริษัทขอยกเว้นการรับประกันเงื่อนไขทั้งปวง (ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย) เว้นแต่การรับประกันและเงื่อนไขที่กฎหมายบังคับใหม่

17.ทรัพย์สินทางปัญญา

คุณยอมรับและตกลงว่า เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดทั้งปวง หรือเนื้อหาใด ๆ ทั้งปวงที่กำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของบริษัทไม่ว่าเวลาใด ๆ ก็ตาม หรือบุคคลซึ่งอนุญาตให้บริษัทมีสิทธิ์ใช้ทรัพย์สินดังกล่าว คุณสามารถใช้สื่อดังกล่าวเท่าที่ได้รับการอนุมัติโดยชัดเจนจากบริษัทให้ใช้สิทธิ์เท่านั้น อย่างไรก็ตามข้อความนี้ไม่เป็นการห้ามไม่ให้คุณใช้เว็บไซต์ เพื่อคัดลอกข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งหรือรายละเอียดสัญญาเฉพาะเท่าที่จำเป็น

18.ไวรัสการละเมิดลิขสิทธิ์และภัยคุกความจากคอมพิวเตอร์อื่นใด

ห้ามมิให้คุณใช้เว็บไซต์นี้โดยไม่ชอบ ด้วยการจงใจใส่ไวรัส ม้าโทรจัน เวิร์ม บอมบ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเป็นอันตรายทางเทคนิคหรือต่อซอฟท์แวร์ ห้ามมิให้คุณพยายามเข้าถึงเว็บไซต์ แม่ข่ายของเว็บไซต์นี้ หรือแม่ข่ายเครื่องคอมพิวเตอร์หรือฐานข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของบริษัทโดยมิได้รับอนุญาต

คุณตกลงว่าคุณจะไม่โจมตีเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการ หรือแบบปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย การไม่ปฏิบัติตามความในข้อนี้ถือเป็นการละเมิดกฎหมาย ตามคำนิยามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะรายงานการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าว ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานดังกล่าว เพื่อระบุตัวตนของผู้โจมตี ในทำนองเดียวกันในกรณีที่มีการไม่ปฏิบัติตามความชอบในข้อนี้ สิทธิ์ในการเข้าใช้เว็บไซต์นี้จะถูกระงับโดยทันที บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายหรืออันตรายใด ๆ อันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กล่าวข้างต้น

19.ลิงค์จากเว็บไซต์ของบริษัท

ในกรณีที่เว็บไซต์ของบริษัทมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นใด หรือสื่อต่าง ๆ ของบุคคลภายนอกสิงค์ดังกล่าว มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และบริษัทไม่มีอำนาจในการควบคุมไม่ว่าโดยประการใดเหนือเนื้อหาของทางเว็บไซต์หรือสื่อดังกล่าว ดังนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรืออันตรายใด ๆ ซึ่งเกิดจากการใช้เว็บไซต์หรือสื่อข้างต้น

20.การติดต่อสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร

ระบบที่เกี่ยวข้องอาจกำหนดให้ข้อมูลหรือคำบอกกล่าวในบางกรณี ซึ่งบริษัทส่งถึงคุณต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร การใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณตกลงว่ามีการติดต่อสื่อสารกับบริษัท ส่วนใหญ่เป็นการต่อต่อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะทำการติดต่อคุณทางอีเมลหรือบริษัทจะส่งข้อมูลให้แก่คุณโดยการแจ้งเตือนในเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตุประสงค์ของการทำสัญญา คุณตกลงว่าจะใช้วิธีการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และยอมรับว่าสัญญาคำบอกกล่าว ข้อมูลและการติดต่อสื่อสารอื่นใดทั้งปวง ซึ่งบริษัทส่งถึงคุณด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ยอมรับว่าสัญญาตามข้อกำหนดตามกฎหมายในการให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร เงื่อนไขข้อนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณแต่อย่างใด

21.พฤติการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการไม่ปฏิบัติตามหรือความล่าช้าในหารปฏิบัติตามหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทตามสัญญา ซึ่งเกิดจากพฤติการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมตามสมควรของบริษัท (เหตุสุดวิสัย) รวมถึงการกระทำเหตุการณ์ การไม่บังคับใช้ การละเว้น หรืออุบัติเหตุซึ่งอยู่เหนือการควบคุมตามสมควรของบริษัท ซึ่งรวมถึงเหตุต่อไปนี้

 • การนัดหยุดงาน การปิดงาน หรือการประท้วงในรูปแบบอื่นใด
 • การก่อให้เกิดความไม่สงบโดยประชาชน ปฏิวัติ การรุกราน การโจมตีหรือภัยจากผู้ก่อการร้าย สงคราม หรือการข่มขู่ว่าจะก่อให้เกิดสงครามหรือการเตรียมพร้อมสู่สงคราม
 • เหตุเพลิงไหม้ เหตุระเบิด พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม โรคระบาด หรือภัยธรรมชาติ
 • การไม่สามารถใช้รถไฟ เรือ อากาศยาน การขนส่งด้วยเครื่องยนต์ หรือการขนส่งด้วยวิธีอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งของรัฐหรือเอกชน
 • การไม่สามารถใช้ระบบโทรคมนาคมของรัฐหรือเอกชน
 • พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด กฎหมาย กฎ หรือข้อจำกัดของรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใด ๆ 
 • การนัดหยุดงาน หรืออุบัติเหตุในการขนส่งทางทะเลหรือแม่น้ำ ทางไปรษณีย์หรือการขนส่งในรูปแบบอื่นใด

หน้าที่ของบริษัทซึ่งเกิดจากสัญญาจะถือว่าระงับลงในระหว่างระยะเวลาที่เหตุสุดวิสัยดำรงอยู่ และบริษัทจะได้รับการขยายระยะเวลา สำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวเท่ากับระยะเวลาของเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดหาทรัพย์ยากรตามสมควรทั้งหมด เพื่อระงับเหตุสุดวิสัยหรือแสวงหาทางออกเพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทตามสัญญา แม้ว่าจะเกิดเหตุดังกล่าว

22.สิทธิ์ของบริษัทในการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขฉบับนี้

บริษัทมีสิทธิ์แก้ไขและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขฉบับนี้ได้ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม คุณอยู่ภายใต้การบังคับของนโยบายและเงื่อนไข บังคับใช้ในขณะที่คุณใช้งานเว็บไซต์หรือกำลังทำการสั่งซื้อสินค้า เว้นแต่กรณีที่กฎหมายหรือคำตัดสินของหน่วยงานรัฐกำหนดให้บริษัทต้องเปลี่ยนแปลงนโยบาย เงื่อนไขหรือนโยบาลความเป็นส่วนตัวดังกล่าว โดยให้ผลย้อนหลังในกรณี เช่น การเปลี่ยนแปลงที่อาจมีขึ้นกระทบต่อคำสั่งซื้อที่คุณทำขึ้นก่อนหน้านี้

23.กฎหมายและขอบเขตอำนาจที่บังคับใช้

การใช้เว็บไซต์ของบริษัทหรือสัญญาการซื้อสินค้าที่จัดทำขึ้นบนเว็บไซต์ดังกล่าว อยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายไทย การระงับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์หรือสัญญาดังกล่าว อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลไทย อย่างไรก็ตาม ศาลไทนไม่ได้เป็นศาลที่มีเขตอำนาจเพียงผู้เดียว ในกรณีที่คุณทำสัญญาในฐานะผู้บริโภค ความในข้อนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของคุณ ซึ่งรับรองโดยกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้

24.ความคิดเห็นและคำแนะนำ

บริษัทยินดีรับความเห็นและคำแนะนำจากคุณเสมอ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถเขียนคำแนะนำหรือคำเสนอแนะบริการและส่งมายังอีเมลของบริษัทได้ทุกเมื่อ 

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping