Exclusive

Mo Jirachaisakul

Mo Jirachaisakul – Impeccable bowl S

1,570฿

In stock

Add to Wishlist
Add to Wishlist

Mo Jirachaisakul

Mo Jirachaisakul – Impeccable bowl S

โม จิรชัยสกุล – ชามเซรามิกไร้มลทิน ขนาด S
ชามเซรามิกที่มีตำหนิแตกร้าวทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ เผาด้วยอุณหภูมิสูงกว่า 1,260 องศาเซลเซียส สามารถใช้บรรจุอาหารได้ อายุการใช้งานที่ทนทาน และยาวนาน ตำหนิเหล่านั้นได้ถูกทาด้วยสีทองสุกสว่าง จนไม่มีมลทินอีกต่อไป งานคราฟท์ที่มีเพียงแค่ชิ้นเดียวในโลก ดีไซน์สุด Exclusive สำหรับ The Continuum เท่านั้น

*Exclusive Only For THE CONTINUUM*

วัสดุ : พอร์ซเลน

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping